Digitaliseringsstrategi – del 1 – Artikelsserie med Rickard Hagtorn

I första delen av den nya artikelserien – Digitaliseringsstrategi – berättar verksamhetsutvecklaren Rickard Hagtorn om vikten av riktad digitalisering inom företag.

 • Ta fram en digitaliseringsstrategi

 • Digitalisering spelar in på de flesta delar av ett företags verksamhet. Om företaget inte har en digitaliseringsstrategi med mål och uppföljning är risken att företaget hamnar på efterkälken. Exempel på frågor som bör adresseras i en digitaliseringsstrategi är: Var vill vi befinna oss om 5–10 år? Hur kan vi skapa och tillägna oss värde med hjälp av digitalisering? Vilka områden ska företaget satsa på? Hur ska resurser allokeras? Vilken kompetens måste utvecklas och vilka samarbeten krävs för att nå våra mål? Strategin och dess realisering måste vara kopplade till ansvar. Digitaliseringsstrategi och ansvar bör inbegripa mer än en del av ett företag. Särskilt då digitaliseringspotentialen är beroende av att data delas mellan funktioner och marknader. Även ökat internt samarbete är viktigt för att utveckla och implementera digitaliseringslösningar.
 • Koppla samman rekryterings- och kompetensbehov med en tydlig digitaliseringsstrategi

 • Sannolikt behöver den tekniska kompetensen förstärkas med avseende på såväl dataanalys och modellbyggnad som affärsutvecklingskompetens. Kompetensbehovet analyseras utifrån tydliga mål. Med avseende på hur företaget tror sig kunna effektivisera produktions- och affärsprocesser samt utveckla nya affärer och affärsmodeller. Företagets strategiska val och inriktning ska styra identifieringen av potentiella kompetensbrister.
 • Skapa en struktur för hantering av data

 • Oavsett om det handlar om att utnyttja data för produktion, företagets interna arbete eller att skapa nya affärer, behöver företag ha koll på sina data. Eftersom digitaliseringens potential bygger på att koppla ihop olika datamängder för att effektivisera processer och skapa nya kundvärden, behövs ett organiserat sätt samla data. Få företag har hanterat problemet med att försöka sam-lokalisera sin data. När ett företag behöver sin data måste de ofta först ta reda på om datan finns, var den finns och vad den faktiskt består av. Beredskap behövs även för olika introduktioner av regelverk för data. Där användare får mer att säga till om när det gäller hur ett företag får lagra data. Ett företag som inte har koll på datan får svårt att hantera detta.
 • Organisera för ökat internt och externt samarbete

 • Idag bedrivs många goda digitaliseringsinitiativ i mindre skala och tämligen isolerat. Digitaliseringsstrategi kräver effektivare utbyte och användning av data, som genereras från kunder eller en plats i organisationen. Dessa bör analyseras och slutligen användas av en helt annan del av organisationen. Därför behövs samarbete mellan olika delar av företaget. Speciellt fokus måste läggas på att etablera samarbetsformer mellan enheter och funktioner som tidigare varit relativt löst kopplade men som i och med digitaliseringen är mer beroende av varandra. Vi ser även behov av att företagen börjar samarbeta med externa aktörer i en högre utsträckning än de gör idag. Företag kan inte och bör inte göra allting själva. Ett sätt att ta till sig digitaliseringens möjligheter är således att samarbeta med andra företag, både vad gäller teknisk utveckling och skapandet av nya affärer.
 • Arbeta med agil utveckling av nya affärer och affärsmodeller

 • De stora framstegen inom digitalisering sker inom företagens interna processer. Nästa steg är att börja utveckla affärer och affärsmodeller som drar nytta av de data som genereras från produkter och tjänster i bruk. Det är först i detta steg som företagen har möjlighet att öka sina intäktsströmmar. Istället för att planera sönder nya lanseringar av affärer och affärsmodeller tror vi att företag i större utsträckning måste bli bättre på att testa sig fram. Inte enbart för att det är effektivare, utan också för att komma igång med att realisera digitaliseringens möjligheter. Särskilt med avseende på ökat värdeskapande i relation till företagens kundaktiviteter utan att ta allt för höga risker. Vidare tror vi att om företagen vill testa mer innovativa affärsmodeller, såsom att tjänstifiera sina produkter, bör de till en början arbeta med parallella affärsmodeller.
 • Arbeta med kontinuerlig utveckling av produkter och tjänster

 • Utvecklingen av produkter och tjänster måste också hanteras på ett nytt sätt, jämfört med hur de flesta företag tidigare har arbetat. Eftersom digitalisering handlar om att göra bruk av data kommer produkter som är i användning att behöva utvecklas och underhållas kontinuerligt, givet att de behöver förändringar i mjukvara eller ny funktionalitet. Därför blir således svårt att arbeta på det gamla sättet. Då man lämnar över en produkt till marknadssidan av företaget och frånsäger sig ansvaret.

Läs nästa del av artikelserien här

Titel: Digitalisering − mer än teknik. Kartläggning av svensk forskning och näringslivets behov

Författare: Joakim Björkdahl, Martin W. Wallin & Charlotta Kronblad

Serie: Vinnova Rapport VR 2018:06

ISBN: 978-91-87537-73-8

ISSN: 1650-3104

Utgiven: April 2018, Utgivare: Vinnova – Verket för Innovationssystem/Swedish Governmental Agency for Innovation Systems

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn